Vedtægter

§1 Foreningens navn er Bioteknologiundervisere i Danmark

§2 1. Foreningens formål er at virke til gavn for bioteknologi på ungdomsuddannelser og undervisningen heri. Det gøres ved: - At øge forståelsen for bioteknologi som værende ét fag - At repræsentere dansk bioteknologiundervisning både udadtil og indadtil - At sikre medlemmernes mulighed for inspiration og videreuddannelse - At formidle faglig og pædagogisk kontakt mellem medlemmerne.

§2 2. Foreningens formål kan blandt andet realiseres gennem afholdelse af kurser, udgivelse af online fagtidsskrift, udvikling af undervisningsmaterialer og lignende.

§3 Som medlemmer af forening kan organiseres alle, der underviser i faget bioteknologi ved ungdomsuddannelserne eller højere læreanstalter. Herudover kan optages: - Studerende ved biologi, kemi og bioteknologi-baserede studier på højere læreanstalter - Andre med interesse for bioteknologiundervisning, med mindst en kandidatgrad inden for naturvidenskab eller sundhedsvidenskab. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket på hjemmesiden. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første regnskabsår. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til til foreningens formand eller kasserer med virkning fra udgangen af et regnskabsår. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. Manglende kontingentbetaling medfører udmeldelse af foreningen

§4 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig overfor generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer : Formand, næstformand, kasserer og 2-6 bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer senest en måned efter generalforsamling. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan vælge at udarbejde forretningsorden for sit virke. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§4 2. Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, vælges for en 2-årig periode ved de ordinære generalforsamlinger, således at halvdelen er er på valg i ulige år og halvdelen er på valg i lige år.

§4 3. Ved indkaldelse af suppleanter bestemmer bestyrelsen, hvilken suppleant der skal indkaldes. Hans valgperiode bliver da som for det bestyrelsesmedlem, han har erstattet. Hvis formanden fratræder i valgperioden, vælger bestyrelsen af sin midte en ny formand, hvorefter en suppleant indtræder i bestyrelsen. Den således nyvalgte formand er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§4 4. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt (gerne pr. e-mail) med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Forhandlinger udadtil føres under ledelse af formanden eller efter formandens bestemmelse ved et andet bestyrelsesmedlem. Kun formanden eller bestyrelsen kan udtale sig på foreningens vegne.

§4 5. Foreningen er opdelt i regioner, der hver har en regionalleder. Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med regionallederne antallet af regioner.

§5 1. Ordinær generalforsamling afholdes i september, oktober eller november og skal indvarsles skriftligt (gerne elektronisk) med mindst en måneds varsel.

§5 2. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden generalforsamlingen har indbetalt forfaldent kontingent.

§5 3. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog senest 2 måneder inden generalforsamlingen.

§5 4. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§5 5. Ved vedtægtsændringer skal ændringsforslaget fremgå af indkaldelsen/dagsordenen og ændringerne kan alene vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§5 6. Enhver sag kan af bestyrelsen bringes til urafstemning, såfremt en enig bestyrelse ønsker det.

§5 7. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes når dette ønskes af bestyrelsen eller når mindst 25 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden.. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages frist.

§5 8. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Godkendelse af budget 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleanter 10. Valg af revisor 11. Eventuelt

§6 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§6 2. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og opkræves i november/december. Pensionister, studerende og arbejdsløse betaler nedsat kontingent.

§6 3. Bestyrelsesmedlemmer samt personer, der efter bestyrelsens anmodning repræsenterer foreningen, kan, efter forudgående godkendelse fra bestyrelsen, få de med foreningsarbejdet forbundne udgifter dækket.

§6 4. Formanden og mindst et yderligere medlem af bestyrelsen kan i fællesskab tegne foreningen. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§7 Foreningen kan ophæves ved urafstemning blandt medlemmerne ved simpelt stemmeflertal. Foreningens midler fordeles da ligeligt mellem Kemilærerforeningen og Foreningen af Danske Biologer. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 20. september 2018